Vol050牛仔成熟女郎解开上身胸罩极致诱惑22P梦倩御女郎

Vol050牛仔成熟女郎解开上身胸罩极致诱惑22P梦倩御女郎

下利重下服一丸便断。苦参根皮干之粗捣,以好酒三斗,渍二十一日,去滓,服三合,日三。

内容:《疗眼方》治目茫茫痛痒泪出方∶用新熟米酒,正仰面卧,以酒灌目令满;便急闭目,须臾开之。 《龙门方》治霍乱转筋方∶取木瓜子、根、茎煮汤服,验。

绝骨二穴∶在外踝正上寻小骨头绝陷中是。时行病后禁饼饵、鱼脍、诸生果菜,难消之物,皆复发病。

《令李方》治月食疮,茱萸根散方∶用茱萸根、芦苇根各二两。又方∶杏仁三分,熬,桂二分。

 百日后眼疾除,远视明。极咸作盐汤,饮三升,吐则即瘥。

《承祖方》治大便难腹热连日欲死方∶凡三物,分等,捣,蜜丸如小豆,服五丸,不通,更服三丸。肩太阳太阴脉在肿痈,在胫八日死,发脓血四百日死。

Leave a Reply